اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F295%2F%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2585%25d8%25ad%25db%258c%25d8%25b7%25db%258c-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b5%25d8%25ad%25db%258c%25d8%25ad-%25d9%2582%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری