اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F341%2F%25d8%25b5%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%25b3%25db%25b5-%25d8%25aa%25d9%2586-%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a2%25d8%25a8-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9

اشتراک گذاری