اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F347%2F%25d8%25b2%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25aa-%25d8%25af%25db%258c%25d9%2585-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25a8%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2585

اشتراک گذاری