اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F376%2F%25da%25a9%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ae%25d8%25b7-%25d9%2582%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b2-%25d9%2585%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d8%25ad%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a2%25d8%25a8-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25b4-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%25b2%25db%25b2-%25d8%25a8%25d9%2587-%25db%25b1%25db%25b0-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2586

اشتراک گذاری