اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F409%2F%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2582%25db%258c%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9-%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25da%2586%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a2%25db%258c%25d8%25af

اشتراک گذاری