اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F552%2F%25d8%25ab%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2582%25db%258c%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25ae%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ba-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2582%25d9%2581-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b9%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2582

اشتراک گذاری