اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F572%2F%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2587-%25d8%25b2%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری