اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F649%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25b3%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d8%25af-%25db%258c%25da%25a9-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2584%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2588-%25db%25b5%25db%25b0%25db%25b0-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25ac%25d9%2588-%25d8%25b1%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2585%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af

اشتراک گذاری