اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F667%2F%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2581-%25d9%2588-%25d8%25b6%25d8%25a8%25d8%25b7-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%25b7%25db%25b5%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2588-%25db%25b2%25db%25b6%25db%25b0%25db%25b0%25db%25b0-%25d9%2587%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25b9%25d9%2587-%25d8%25b7%25db%258c%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25b2%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2582%25d8%25a7%25da%2586%25d8%25a7%25d9%2582

اشتراک گذاری