اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F671%2F%25d8%25aa%25da%25a9%25d8%25b0%25db%258c%25d8%25a8-%25d8%25ad%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25b2%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2588%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3-%25da%25af%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2588%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری