اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F706%2F%25d8%25b4%25d8%25a7%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ab%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25af

اشتراک گذاری