اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F723%2F%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25db%25b3-%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25ad%25d8%25af-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25b4%25db%258c%25d8%25af%25db%258c-%25db%25b7-%25d9%2585%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25aa%25db%258c

اشتراک گذاری