اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F745%2F%25d8%25ae%25d8%25b7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%25be%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a2%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a7

اشتراک گذاری