اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.agrib2b.net%2Ffa%2Fnews%2F785%2F%25d8%25a2%25d8%25ba%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25da%25af%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2585-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b2%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری