اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ariana-co.com%2Fru%2Fnews%2F68%2F%25d0%259b%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bc-%25d0%25b8%25d0%25bf%25d1%2581%25d1%2583%25d0%25bc-%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25bb%25d0%25be%25d1%2580-%25d1%2581%25d0%25b8%25d1%2582-%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582-%25d0%25b5%25d1%2583%25d0%25bc-%25d1%2584%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25bb%25d0%25b8-%25d0%25b0%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25bd%25d0%25be-%25d1%2582%25d1%2585%25d0%25b5%25d0%25be%25d0%25bf%25d1%2585%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d1%2581-%25d1%2586%25d1%2583

اشتراک گذاری