اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ekbatanonline.com%2Ffa%2Fpage%2F1205%2F%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86

اشتراک گذاری