اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ekbatanonline.com%2Ffa%2Fpage%2F1802%2F%D8%AE%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87

اشتراک گذاری