اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ekbatanonline.com%2Ffa%2Fpage%2F2727%2F%D9%81%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AF-3000

اشتراک گذاری