اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ekbatanonline.com%2Ffa%2Fpage%2F732%2F%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B1%D9%88

اشتراک گذاری