اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ekbatanonline.com%2Ffa%2Fpage%2F788%2F%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%DA%A9%D9%88-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری