اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F553970%2F%25d9%25be%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2585-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%25be%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a2%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25b9%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c

اشتراک گذاری