اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.farhang.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F609685%2F%25d8%25aa%25d8%25a6%25d8%25a7%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25db%25b1%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2586%25d8%25ae%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2587%25d9%2586%25da%25af-%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2585-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d9%2586%25d9%2587%25d9%2585

اشتراک گذاری