اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fepg.ir%2Fen%2Fnews%2F360%2FFAJR-PETROCHEMICAL-COMPANY-recognised-one-of-the-best-petrochemical-company-in-the-safety-field

اشتراک گذاری