اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fepg.ir%2Fen%2Fnews%2F437%2FFajr-Petrochemical-Company-wins-the-first-ever-Crystal-Statue-awarded-for-excellence-and-continuous-improvement-in-oil-industry

اشتراک گذاری