اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fepg.ir%2Fen%2Fnews%2F497%2FThe-Organizational-Culture-Council-of-Fajr-Petrochemical-Company-with-Goals-for-the-future-of-the-Company

اشتراک گذاری