اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fepg.ir%2Fen%2Fnews%2F502%2FA-Report-of-Responsible-Event-at-Fajr-Petrochemical-Company-Tree-Planting-on-the-Occasion-of-Tree-Planting-week-and-the-day-of-Martyr

اشتراک گذاری