اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fepg.ir%2Fen%2Fnews%2F619%2FPersian-Gulf-Fajr-Energy-Company-received-Intra-organizational-Communication-Management-Award

اشتراک گذاری