اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fepg.ir%2Fen%2Fnews%2F623%2FWater-Resource-Management-Committee-of-Persian-Gulf-Fajr-Energy-Company-has-saved-870-000-cubic-meters-of-water

اشتراک گذاری