اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.fniavaran.ir%2Fen%2Fnews%2F565667%2FThe-Cuban-Embassy-Cultural-Attach%25c3%25a9-visits-the-exhibition-of-Wooden-Artworks

اشتراک گذاری