اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ksc.ir%2Ffa%2Fnews%2F365%2F%25db%25b3%25db%25b0-%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25af-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d8%25b4%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری