اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ksc.ir%2Ffa%2Fnews%2F391%2F%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25aa-%25d8%25aa%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c-Customer-Experience-Management

اشتراک گذاری