اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.ksc.ir%2Ffa%2Fnews%2F935%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b9-%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2586-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25ac%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b4%25db%258c%25d9%2585

اشتراک گذاری