اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.nikanhospital.com%2Fen%2Fnews%2F176%2FHow-to-prevent-Alzheimer-s-disease-and-dementia-21-September-The-World-Alzhimers-Prevention-Day

اشتراک گذاری