اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.nikanhospital.com%2Fen%2Fnews%2F189%2FNikan-Hospital-Host-of-the-monthly-meeting-of-Iranian-Neuroscience-Society

اشتراک گذاری