اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.nikanhospital.com%2Fen%2Fnews%2F206%2FNikan-Hospital-Host-of-Colorectal-Meeting-under-Prof-Amjad-Parvaiz-Supervision

اشتراک گذاری