اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.nikanhospital.com%2Ffa%2Fnews%2F701%2F%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584-%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-nCoV

اشتراک گذاری