اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.npc-rt.ir%2Fen%2Fnews%2F12%2FMajlis-Has-Yet-to-Decide-on-Proposed-Gasoline-Price

اشتراک گذاری