اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.npc-rt.ir%2Fen%2Fnews%2F180%2FNew-President-of-Petrochemical-Research-and-Technology-Company-NPC-RT-Was-Introduced

اشتراک گذاری