اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.processingworld.com%2Ffa%2Fnews%2F33%2F%25d9%2585%25d8%25ad%25d8%25b5%25d9%2588%25d9%2584-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25ba%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8-PW1600

اشتراک گذاری