اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.processingworld.com%2Ffa%2Fnews%2F53%2F%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585-%25d8%25aa%25d8%25b4%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b5-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2587-%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25da%25a9-%25da%2586%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2585%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25af

اشتراک گذاری