اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.processingworld.com%2Ffa%2Fnews%2F70%2F%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d9%2586%25db%258c%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری