اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.szogpc.com%2Fen%2Fnews%2F851%2FLaunch-of-crude-oil-transfer-pumps-equipped-with-variable-speed

اشتراک گذاری