اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.tjpa-pc.com%2Fen%2Fnews%2F217%2FDoE-Head-Inaugurates-Takht-Jamshid-Petchem-Facility-Sewage-Treatment-Project

اشتراک گذاری