اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.tjpa-pc.com%2Fen%2Fnews%2F256%2FCyber-Attack-to-Some-Petchem-Facilities-Foiled-NPC-Chief

اشتراک گذاری