اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.tjpa-pc.com%2Fen%2Fnews%2F257%2FShahdaie-HSE-Mandates-to-Be-Observed-in-Petchem-Facilities

اشتراک گذاری