اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fwww.tjpa-pc.com%2Fen%2Fnews%2F52%2FIndia-Ready-for-Enhanced-Petchem-Ties-with-Iran-Envoy

اشتراک گذاری