اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F147830%2FThe-beginning-of-the-working-week-with-the-renewal-of-the-covenant-with-the-martyr-Mehrab-our-region-and-the-desolate-martyrs

اشتراک گذاری