اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Fen%2Fnews%2F149298%2FThe-first-rank-of-the-General-Directorate-for-Social-Work-Yazd-and-Social-Welfare-in-Unemployment-Insurance

اشتراک گذاری