اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F137032%2F%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25ac%25d9%2585%25d9%2586-%25d8%25b5%25d9%2586%25d9%2581%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2585%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d9%2585%25d8%25ad%25db%258c%25d8%25b7-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2581%25d9%2582-%25d8%25aa%25d8%25b4%25da%25a9%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری