اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F205554%2F%25d8%25aa%25d8%25a7%25da%25a9%25d9%2586%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-1700-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b3%25d9%2587%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25aa-%25da%25af%25d8%25b1%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af

اشتراک گذاری